20.11.2019

Domknięcie pętli styropianowej coraz bliżej

Powszechność oraz szerokie spektrum zastosowań powoduje, że tworzywa sztuczne mają od lat ogromny wpływ na rozwój wielu branż przemysłowych oraz na codzienne życie każdego człowieka. Dzięki swym unikatowym właściwościom odgrywają one istotną rolę w zapewnianiu bardziej zrównoważonej przyszłości, chociażby w takich obszarach jak mobilność, inteligentne budownictwo, zrównoważone rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe czy ochrona zdrowia. Kluczowym wyzwaniem dla branży stało się rozwiązanie problemu zaśmiecania świata tworzywami sztucznymi poprzez zamknięcie ich obiegu nie w środowisku naturalnym, ale w procesach recyklingowych.

Polistyren ekspandowany, zwany potocznie styropianem, jest przykładem materiału w pełni recyklingowalnego. Recykling mechaniczny czystego odpadu styropianowego jest prowadzony od dawna. W najbliższym czasie również pozostałe rodzaje tego odpadu będą mogły zostać poddane odzyskowi. Odpowiadał za to będzie proces tzw. recyklingu chemicznego, który oparty jest na technologiach rozpuszczania i depolimeryzacji umożliwiających przekształcenie polistyrenu z powrotem do pierwotnego monomeru styrenu. Pozwoli to na wielokrotne wykorzystanie recyklingowalnego polistyrenu do produkcji wyrobów wymagających specyficznych parametrów wysokiej jakości, w tym do tych, które posiadają kontakt z żywnością.

W tym celu firma Synthos i inni uczestnicy europejskiego rynku styropianowego połączyli siły, aby zbudować zrównoważony technicznie, ekonomicznie i środowiskowo system recyklingu zamkniętego dla odpadów polistyrenowych. Projekt PolyStyreneLoop to innowacyjne rozwiązanie, w którym polistyrenowe odpady izolacyjne stosowane w budownictwie przetwarza się do postaci bazowej przy użyciu innowacyjnej techniki rozpuszczania. Pozwala to na usunięcie używanych dawniej dodatków zawartych w niektórych izolacjach polistyrenowych i dostarczenie polistyrenowego recyklatu wysokiej jakości. Projekt, realizowany w ramach programu LIFE, posiada wsparcie Komisji Europejskiej, która uznaje jego „istotny wkład w wysiłki UE na rzecz rozwoju zrównoważonej, niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki”. Wsparcie Brukseli stało się dla europejskiego sektora EPS istotnym impulsem do rozpoczęcia budowy demonstracyjnego zakładu recyklingu styropianu w Terneuzen w Holandii. Na bazie zdobytych w tym zakładzie doświadczeń planowane jest uruchomianie kolejnych instalacji recyklingowych w całej Europie, w tym w Oświęcimiu.

Nadal największym wyzwaniem pozostaje zapewnienie stabilnych dostaw odpadu EPS. Nie jest to jednak możliwe przy zachowaniu obecnie panujących różnych zasad prawnych i organizacyjnych dla odpadów pochodzących z różnych strumieni. Przykładowo, nie można połączyć odpadów pochodzących z procesu inwestycji budowlano-remontowych z tymi po sprzęcie RTV/AGD lub będących traktowane jako odpady medyczne. Szansą na zmianę sytuacji jest rozpoczęty przez Komisję Europejską proces wdrożenia w całej Europie nowych wymogów związanych z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta opartych na ujednoliconych wytycznych prawnych, organizacyjnych i finansowych. Pozwoli to na osiągnięcia stabilności systemu dostaw odpadów EPS pochodzących z różnych źródeł i od różnych dostawców. Jest to warunek konieczny dla optymalizacji kosztów transportu, do której może dojść chociażby poprzez skompaktowanie odpadów, oraz dla ograniczenia ilości operacji przedprocesowych związanych z właściwym przygotowaniem odpadu do bezpośredniego zastosowania do procesów recyklingu.

Grupa Synthos S.A. jest aktywnym uczestnikiem europejskich inicjatyw służących przyspieszeniu osiągnięcia stanu, w którym polistyren będzie funkcjonował w obiegu zamkniętym. W tym celu od kilku lat podejmuje działania zmierzające do zapewnienia systemowego i kompleksowego podejścia instytucji publicznych do recyklingu polistyrenu i EPS. Duże znaczenie dla tego procesu ma bezpośrednie zaangażowanie coraz większej grupy partnerów biznesowych współpracujących z Synthosem. Aktywny udział biorą konwerterzy, właściciele marek, jednostki samorządowe i firmy zajmujące się zagospodarowaniem odpadów pochodzących ze strumieni komunalnych. W tyle nie pozostają firmy zajmujące się odbiorem i zagospodarowaniem odpadu budowlanego i porozbiórkowego, czy też punkty odbioru/skupu odpadów opakowaniowych. Pojawia się zatem realna szansa na osiągnięcie założonych przez europejskich przedstawicieli branży polistyrenowej poziomów recyklingu, w tym na uzyskanie w 2025 roku 50% poziomu recyklingu i ponownego użycia odpadów opakowaniowych.

Zgodnie z założeniami modelu GOZ w zamkniętą pętlę cyklu życia EPS ma być wprowadzana coraz większa zawartość surowca wtórnego. Warunkiem tego jest jednak odpowiedni poziom funkcjonowania rynku B2B oraz świadomy konsument, który musi mieć poczucie bezpieczeństwa każdego wyrobu posiadającego w swoim składzie surowiec z recyklingu. Zapewnienie bezpieczeństwa dla polistyrenu pochodzącego z recyklingu jest kluczowym wyzwaniem dla Grupy Synthos. Wyzwaniu temu w ciągu najbliższych lat firma zamierza sprostać kierując się troską o człowieka i środowisko.

 

Jolanta Okońska-Kubica
Pełnomocnik Zarządu, Synthos S.A.